Ευκαιρίες Καριέρας

Για να δείτε όλες τις τρέχουσες ευκαιρίες καριέρας στην ICTS Hellas πατήστε εδώ 

Διαβάστε τη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων υποψηφίων της ICTS πριν αποστείλετε το βιογραφικό σας.

Η ICTS σέβεται την ιδιωτικότητα και αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Καν. 2016/679) και της εθνικής νομοθεσίας.

Εάν αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, συναινείτε κατά τρόπο ρητό, συγκεκριμένο, με πλήρη επίγνωση και με ελεύθερη ιδία βούληση στο να αποτελέσουν τα δεδομένα σας αντικείμενο επεξεργασίας από την ICTS, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν:

  • για να κριθεί εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις πρόσληψης σε συγκεκριμένη θέση εργασίας,

  • για την δημιουργία δεξαμενής υποψηφίων, προκειμένου να ληφθείτε, εάν το επιθυμείτε, υπόψη για κατοπινές προσλήψεις και

  • για λόγους επικοινωνίας στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης εν γένει.

Οι υπάλληλοι του τμήματος διαχείρισης προσωπικού της ICTS έχουν εκπαιδευθεί στην προστασία προσωπικών δεδομένων και έχουν δεσμευθεί με συμφωνητικό εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που χειρίζονται. Η ασφάλεια των δεδομένων σας εξασφαλίζεται περαιτέρω από το πλήρες πλέγμα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τα οποία έχει θέσει σε ισχύ η ICTS.

Ως υποκείμενο των δεδομένων μπορείτε -υπό τους όρους του νόμου- να ζητείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωση αυτών και διαγραφή τους, να εναντιώνεστε στην επεξεργασία τους και να επιδιώκετε τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, να απαιτείτε την διαβίβασή τους, να ανακαλείτε οποτεδήποτε την συναίνεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία τους, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι νόμιμη.

Η ICTS έχει περιγράψει αναλυτικά όλες τις πτυχές της επεξεργασίας, στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, καθώς και όλα τα εργαλεία, με τα οποία επιτυγχάνει την προστασία των δεδομένων αυτών, στην πολιτική της σχετικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον εταιρικό ιστότοπο (www.icts.gr) και την οποία σας ζητούμε να διαβάσετε προτού προβείτε στην αποστολή του βιογραφικού σημειώματος.

Η ICTS Hellas σέβεται την ιδιωτικότητα και αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει σε επεξεργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Καν. 2016/679) και της εθνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην εταιρική ιστοσελίδα (www.icts.gr), στην οποία βρίσκεται αναρτημένη η εταιρική πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.