Έλεγχος Ασφάλειας Φορτίου

Η ζωτική σημασία των αποτελεσματικών ελέγχων φορτίων αποτελεί διεθνώς εντεινόμενη προτεραιότητα. Η ICTS έχει πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη πολλών συστημάτων ελέγχου τα οποία ενσωματώνουν πρακτικές ελέγχου με τη χρήση ψηφιακών μέσων ή εκπαιδευμένων σκύλων.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

  • Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα (κινητά και στατικά)
  • Ταξινόμηση Εγγράφων Φορτίου
  • RASCargO™ (Μέθοδος Βιοανίχνευσης Φορτίων)
  • Συνοδεία Φορτίου και Πολύτιμου Φορτίου