Έλεγχος Ποιότητας Ασφάλειας

Οι διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας της ICTS Hellas είναι επαναληπτικές και διακλαδικές και εγγυώνται στους πελάτες μας τις πλέον ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τους τομείς δραστηριοποίησης. Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα καταδεικνύεται από τη λειτουργία εσωτερικού Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων και Εκπαίδευσης (PQCT). Αν και υποκείμενο σε κεντρική διαχείριση, το PQCT συνεργάζεται με τις θυγατρικές της ICTS Europe προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται τόσο με την εθνική νομοθεσία όσο και με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ISO.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργία ενός πολυεπίπεδου και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ώστε να ενσωματώνεται επίκαιρη πληροφορία για την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα όλων των δραστηριοτήτων μας.